Galvenā lapa Biedrība "Mēs - nākotnei!"

  Mūsu biedrība “Mēs – nākotnei!” izveidota 2008.gada 28.martā.

  Biedrībā darbojas 32 biedri -  jaunieši un pieaugušie, kuri brīvpratīgi, savā brīvajā laikā no mācībām un darba organizē dažādas aktivitātes, pasākumus un īsteno projektus bērniem, tā uzlabojot  dzīves kvalitāti bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.

  Biedrības mērķi un uzdevumi:
  •  sniegt atbalstu bērnu, jauniešu un to ģimeņu tiesību un likumīgo interešu aizstāvībā, veicināt pozitīvu attieksmi pret dažādu grupu bērniem, jauniešiem un to ģimenēm, to integrāciju sabiedrībā;
  • veicināt jauniešu līdzdalību jaunatnes politikas veidošanā, lēmumu pieņemšanā un to īstenošanā;
  •   piedāvāt dažādām mērķauditorijām iespēju iesaistīties dažādas aktivitātes, praktiskā darbībā un apmācībā, tādejādi piedāvājot iespēju apgūt jaunas prasmes un iemaņas, pašpalīdzības iespējas.

  Biedrība, saskaņā ar statūtos noteikto, piedalās jautājumu risināšanā, kas ir svarīgi sabiedrībai, bērniem, jauniešiem un to ģimenēm.

  Biedrības aktivitātes:
     2008. - aktīvi īsteno dažādas aktivitātes biedrības mērķu un uzdevumu sasniegšanai;
    2009. - veic V/A „Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra” reģionālā koordinatora pienākumus;
     2009. – 2010. - piedalījās Limbažu novada domes izveidotājā darba grupā par Limbažu novada Izglītības attīstības koncepcijas izstrādi;
      No 2009. - darbojas partnerības „Brasla” valdē, kur pārstāv jauniešu intereses;
    2010. - īstenojot SOROSA – FONDS Latvija finansēto projektu „Jaunatnes politikas vadlīniju un darbības programmas izstrāde veselības veicināšanai, neformālajai izglītībai un iniciatīvas veicināšanai Limbažu novadā 2010.- 2013.gadam”, izstrādāja „Limbažu novada   jaunatnes politikas attīstības programmu veselības veicināšanas, neformālas izglītības un iniciatīvas veicināšanas jomā 2010.- 2013.gadam”. Programma Limbažu novada domē apstiprināta 2010.gada 25.novembrī;

     2010. - veic V/A „Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra” reģionālā koordinatora pienākumus;
     ar 2010.gada 1.jūliju, savu iespēju robežas veic aktivitātes „Limbažu novada jaunatnes politikas attīstības programmas veselības veicināšanas, neformālas izglītības un iniciatīvas veicināšanas jomā 2010.- 2013.gadam” īstenošanai;

     2011. - veic V/A „Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra” reģionālā koordinatora pienākumus;
    2011. -  Limbažu, Alojas un Salacgrīvas novadu jauniešiem īstenoja projektu "R-&B vienoti mākslā, vienoti sabiedrībā";
   2011. -  sadarbībā ar Francijas, Lielbritānijas, Ungārijas, Rumānijas un Spānijas valsts jauniešiem īstenots projekts "LEAD THE FUTURE". Projektā piedalījās jaunieši no Limbažu un Salacgrīvas novadiem;
    2011. - 2012. - īstenots projekts "Materiāli – tehniskā aprīkojuma nodrošināšana inovatīvo pakalpojumu pieejamībai Limbažu novada jauniešiem „Jauniešu informācijas, apmācības un atbalsta resursu pakalpojuma centra izveide””, kura rezultātā iegādāts materiāli tehniskais aprīkojums informācijas, apmācības un atbalsta pakalpojumu sniegšanai jauniešiem.

    2012. - veic v/a "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" reģionāla koordinatora pienākumus
    2012.-2013. - sadarbības partneris Limbažu 3.vidusskolas projektā „Sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalsta un iekļaujošās izglītības pasākumi Limbažu novadā”, Nr.2011/0024/1DP/1.2.2.4.2./11/APIA/VIAA/010,

    2013. - veic Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra reģionāla sadarbības partnera pienākumus

  01.05.2013. – 31.05.2014., projekts  „ES  – ES  darba tirgū”

  19.08.2013. – 31.05.2014., projekts  „Step in Europe with music”

  2014. - veic Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra reģionāla koordinatora pienākumus.

  2015. - veic Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra reģionāla koordinatora pienākumus.

  2016.-

  2017.-

  2018.-

  Biedrība „Mēs – nākotnei!” savā pulkā aicina bērnus, jauniešus, pieaugušos, ikvienu interesentu, kas vēlās darboties bērnu, jauniešu un ģimeņu labā!


  Autorizācija  Statistika
  Reģistrēti lietotāji : 4
  Raksti : 653
  Rakstu skatīšanās reizes : 1446608
  Klātienē
  Šobrīd klātienē ir 3 viesi