Galvenā lapa Bērna atbildība

  IKVIENS BĒRNS, kas tiek turēts aizdomās, tiek apsūdzēts, tiesāts vai atzīts par vainīgu, ir tiesīgs uz tādu apiešanos, kas veicinātu viņa pašcieņas un pašvērtības jūtu attīstību- BĒRNA TIESĪBAS.

  Atceries, ka ikvienu bērnu, kas ir sasniedzis 14 gadu vecumu, likumpārkāpuma izdarīšanas gadījumā var saukt pie likumā paredzētās atbildības.
  Saskaņā ar Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksa 12. pantu (vecums, ar kuru iestājas administratīvā atbildība) – pie administratīvās atbildības saucamas personas, kuras līdz administratīvā pārkāpuma izdarīšanas brīdim sasniegušas četrpadsmit gadu vecumu.

  Saskaņā ar Krimināllikuma 11. pantu (vecums, ar kuru iestājas kriminālatbildība) pie kriminālatbildības saucama fiziskā persona, kas līdz noziedzīga nodarījuma izdarīšanas dienai sasniegusi 14 gadu vecumu.

  11 - 18 gadus vecs bērns, kurš izdarījis krimināllikumā paredzētus noziedzīgus nodarījumus, ir saucams pie atbildības saskaņā ar likumā „Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” noteikto.


  Izraksts no Bērnu tiesību aizsardzības likuma

  59.pants. Bērna nogādāšana policijas iestādē

  (1) Policijas iestādē nogādā bērnu, kurš:
  1) izdarījis darbības, par kurām paredzēta kriminālatbildība;
  2) izdarījis administratīvu pārkāpumu, ja citādi nav iespējams noskaidrot bērna identitāti un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu;
  3) atrodas sabiedriskā vietā reibuma stāvoklī;
  4) ubago;
  5) nav sasniedzis 15 gadu vecumu un atrodas sabiedriskā vietā bez vecāku vai viņu aizstājēju uzraudzības nakts laikā. Konkrēto laiku nosaka pašvaldības;
  6) apmaldījies vai pamests, vai arī atrodas tādos apstākļos, kas bīstami bērnam vai var kaitēt viņa attīstībai.
  (2) Šā panta pirmās daļas 3. – 6.punktā paredzētajos gadījumos bērna nogādāšana policijā pieļaujama, ja nav iespējams viņam sniegt palīdzību citādā veidā. Gadījumos, kad policija konstatē bērna klaiņošanu, ubagošanu un apreibināšanos ar narkotiskajām, toksiskajām vielām vai alkoholiskajiem dzērieniem, nelabvēlīgu vidi ģimenē, kā arī citus apstākļus , kas var kaitēt bērnam, tā informē attiecīgo bāriņtiesu vai pagasttiesu.
  (3) Policijā nogādāto bērnu nedrīkst turēt kopā ar pilngadīgiem likumpārkāpējiem, un bērnam nodrošināma pastāvīga pieaugušo uzraudzība. Bērnu nedrīkst pakļaut nekādai fiziskai vai psihiskai iespaidošanai, nedrīkst piespiest liecināt pret sevi un atzīt vainu.
  (4) Paskaidrojumus no bērna, kuram ir garīgās attīstības traucējumi, var prasīt, piedaloties personai, kurai ir speciālas zināšanas darbam ar bērniem, kam ir garīgās attīstības traucējumi.
  (5) Ja policijā ir nogādāts bērns ar īpašām vajadzībām, nodrošināmi apstākļi bērna speciālo vajadzību apmierināšanai.

  60.pants. Pasākumi, kas veicami, ja bērnam nepieciešama palīdzība

  (1) Ja bērns nogādāts policijas iestādē šā likuma 59.panta 3.–6.punktā minēto apstākļu dēļ, viņu var tur turēt līdz nodošanai vecākiem, viņu aizstājējiem vai bērnu aprūpes iestādes pārstāvim.
  (2) Ja triju stundu laikā nav iespējams noskaidrot bērna personību un nodot bērnu vecākiem, viņu aizstājējiem vai bērnu aprūpes iestādei, kuru viņš pametis, policija ievieto bērnu kādā no bērnu aprūpes iestādēm vai audžu ģimenēm un par to ziņo bāriņtiesai (pagasttiesai).
  (3) Ja policijā nogādāts bērns, kurš ir alkoholisko dzērienu, narkotisko vai toksisko vielu vai citu apreibinošu vielu iespaidā, vai arī ir aizdomas, ka bērns tiek seksuāli izmantots, kļuvis par prettiesiskas darbības upuri vai ir pamudināts uz ubagošanu, policija noskaidro apreibinošo vielu iegūšanas un lietošanas apstākļus, kā arī personas, kuras pamudinājušas bērnu uz viņam kaitīgām darbībām vai veikušas pret viņu prettiesisku darbību.
  (4) Ja policijā nogādātajam bērnam nepieciešama medicīniskā palīdzība, policija bērnu iekārto ārstniecības iestādē vai gādā par ambulatorās ārstnieciskās palīdzības sniegšanu.

   

   
  Autorizācija  Statistika
  Reģistrēti lietotāji : 4
  Raksti : 653
  Rakstu skatīšanās reizes : 1287853
  Klātienē
  Šobrīd klātienē ir 4 viesi