Galvenā lapa Projektu aktivitātes ES - ES darba tirgū 2014_06_17_ES_nosledzies

  „ES-ES darba tirgū ir noslēdzies

  Kā jau iepriekš informējam, 10 biedrības „Mēs – nākotnei!” aktīvākie jaunieši un jaunieši interesenti 2013.gada maijā uzsāka īstenot projektu „ES-ES darba tirgū”. Projekta mērķis - aktualizēt jauniešu un sabiedrības vidū jauniešu bezdarba problēmu Limbažu novadā, apkopot jauniešu, pieaugušo ieteikumus, citu novadu un pagastu pieredzi jauniešu nodarbinātības jautājumu risināšanā, izstrādāt un iesniegt Limbažu novada domei ieteikumus jauniešu bezdarba mazināšanai un atbalsta sniegšanai jauniešiem.

  Projekta laikā – jaunieši, projekta mērķauditorija piedalījās dažādās aktivitātes, 26.09.2013. savu projektu prezentēja novada deputātiem, bet 12.12.13. devās pieredzes apmaiņā un LR Saeimu, lielākiem Latvijas uzņēmumiem, apmeklēja Latvijas Radio un Televīzijas studijas, diskutēja ar pieaugušajiem, ieguva jaunās zināšanas , pieredzi, darbojas praktiski un radoši.
  2014.gada 3.-5.janvārī 3 dienu laikā darbojas paši, kā arī kopā ar novada deputātiem, NVA speciālistiem un uzņēmēju izstrādāja ieteikumus atbalsta sniegšanai jauniešiem, kas veicinātu  bezdarba mazināšanu jauniešu vidū. 
  18. un 19. martā jaunieši organizēja projekta noslēguma pasākumu, kura laikā projekta komanda un projekta aktivitāšu aktīvākie 30 jaunieši izvērtēja projekta norisi, projekta komandas darbu, diskutēja par saviem, jauniešu - vienaudžu un sabiedrības ieguvumiem īstenojot šo projektu.
  Vairāki jaunieši, kas darbojas projektā, atzina, ka projekta tēma bija ļoti nopietna, sarežģīta, bet ļoti svarīga jauniešiem, jo jauniešiem novadā maz iespēju strādāt, vēl mazāk iespēju strādāt vasarā. Lai runātu par šo tēmu ar deputātiem, ar NVA speciālistiem, jauniešiem, sākumā bija pašiem jāapgūst vairākas lietas, likās viss pa sarežģītu un vairākas lietas sākumā nebija saprotamas. Bet darbojoties visiem kopā, meklējot NVA speciālistu konsultācijas, mūsu projekta atbalsta personas Ņinas Luščenokas atbalstu, veidojot diskusijas, darbojoties radošajās darbnīcās, izmantojot interneta resursus un iepazīstoties ar citu novadu, pagastu pieredzi jauniešu nodarbinātības jomā, mums izdevās sagatavot, kā atzina sabiedrības pārstāvji saturīgu un pārdomātu dokumentu - Ieteikumus Limbažu novada jaunatnes politikas attīstības programmas jaunatnes nodarbinātības jomā pilnveidošanai un īstenošanai - bezdarba mazināšanai jauniešu vidū.
  Kā svarīgākos ieguvumus darbojoties projektā - jaunieši uzskata, visiem kopā iegūtā pieredze, kura noderēs arī turpmāk, jo liela daļa jauniešu, kuri piedalījās projektā vēlās jau vasaras brīvlaikā uzsākt pirmās darba gaitas, līdz ar to tikšanās ar NVA speciālistiem, jauniešiem deva iespēju uzzināt, kur saņemt informāciju par darba iespējām jauniešiem Limbažos, kur un kā iesaistīties NVA projektos, u.c. Ņemot vērā, ka 2014.gadā valsts īsteno programmu, kuras ietvaros jauniešu varēs iesaistīties vasaras darbos, tāpēc sadarbība ar NVA speciālistiem jauniešiem bija ļoti noderīga.
  Tikšanās un diskusijas ar Limbažu novada deputātiem un uzņēmējiem jauniešiem ir devuši jaunu pieredzi, jaunas zināšanas,  jaunieši saņēma informāciju par to, kāda situācija ar jauniešu nodarbinātību ir novadā, un kā paši jaunieši, sadarbojoties ar Limbažu novada deputātiem un uzņēmējiem, var iesaistīties bezdarba problēmu risināšanā jauniešu vidū.
  Darbojoties projektā jauniešiem tika piedāvāta iespēja paust savu viedokli, diskutēt ar pieaugušajiem, attīstīt jaunās un pilnveidot esošās prasmes un iemaņas, radoši izpausties, sadarboties un darboties,  kā rezultātā jauniešiem cēlās pašapziņa, tika veicināta viņu personības attīstība. Darbošanos projektā jauniešiem deva pārliecību, parādīt sabiedrībai, ka viņi spēj un prot apgūt jaunās, iespējams sarežģītās, bet viņiem pašiem svarīgas lietas.
  27.03.2014. projekta komandas aktīvisti Sabīne Namniece un Lauma Dūmiņa kopā ar projekta komandu, Limbažu novada sēdes laikā Limbažu novada deputātiem prezentēja savus izstrādātus ieteikumus bezdarba mazināšanai jauniešu vidū. Ieteikumi tika izstrādāti pamatojoties uz Limbažu novada Attīstības programmas 2011.-2017. gadam, 1.3.1.8.punktu - Jaunatnes politika-atbalsts jauniešu nodarbinātības, karjeras iespējām.
  Projekta rezultāti – ieteikumi Limbažu novada domei jauniešu bezdarba mazināšanai tika izstrādāti kopīgi sadarbojoties ar Limbažu novada deputātiem, NVA speciālistiem, Limbažu jaunajiem uzņēmējiem, jauniešiem, pieaugušajiem speciālistiem, kā arī izmantojot interneta resursus, kur bija iespēja iepazīties un apkopot citu novadu un pagastu pieredzi jauniešu nodarbinātības jautājumu risināšanā un atbalsta sniegšanā jauniešiem uzsākot uzņēmējdarbību. 
  2014.gada maijā, jauniešu grupa apmeklēja gandrīz vai visas Limbažu novada un dažas Alojas novada izglītības iestādes un BSAC „Zīles”. Tikšanas laikā ar saviem vienaudžiem, jaunieši dalījās pieredzē, ko ieguva darbojoties projektā, prezentēja sava projekta rezultātus, parādīja jauniešiem pašu izveidoto video klipu un video filmu. Popularizēja jauniešu vidū programmas „Jaunatne darbībā” piedāvātās iespējas jauniešiem. Informēja jauniešus par viņu iespējām, jau no 2014.gada 1.janvāra darboties programmā ERASMUS +, jo tā ir lieliskā iespēja darboties kopā ar jauniešiem no visām ES valstīm,  iespēja pilnveidot sevi un  realizēt savus sapņus. 
  Projekta komandai, vairāk nekā 180 dalībniekiem, kas darbojas projektā,  ap 300 skolēniem, kas iepazinās ar projekta rezultātiem, visiem visiem ir  liels prieks par paveikto, jo ieguvums un zināšanas, kuras tika iegūtas projekta laikā, būs ļoti noderīgas arī nākotnē. Komandas un biedrības „Mēs – nākotnei!” vārdā, vēlamies pateikt lielu paldies visiem jauniešiem, kuri izrādīja iniciatīvu piedalīties mūsu projektā, deva savu ieguldījumu ieteikumu izstrādē, sabiedrības un jauniešu vidū aktualizēja nodarbinātības jautājumu jauniešu vidū.
  Īpašs paldies Limbažu novada deputātēm, NVA vadībai un speciālistiem,  uzņēmējam Kasparam Mežapuķe, mūsu atbalsta personai Ņinai Luščenokai, kuri mums bija vislielākais atbalsts.
  Mēs ļoti ceram, ka visi kopā sadarbojoties paveicām nozīmīgu darbu, un ka izstrādāti ieteikumi palīdzēs novada politiķiem, speciālistiem, sabiedrībai aktualizēt, veicināt, risināt un ieviest kaut vai nelielas pozitīvas izmaiņas jauniešu bezdarba mazināšanai Limbažu novadā.

  Projekta vadītāja Sabīne Namniece ar komandu

  Projekta rezultāti:

  Ieteikumi

  Aktivitātes un jauniešu viedokļi

  Jauniešu videoklips

  Foto - video materiālu pavairošana, pārkopēšana, publicēšana, u.c. citos avotos ir atļauta tikai ar biedrības piekrīšanu.

  „Šis projekts tiks finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertas informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.”

   
  Autorizācija  Statistika
  Reģistrēti lietotāji : 4
  Raksti : 653
  Rakstu skatīšanās reizes : 1287828
  Klātienē
  Šobrīd klātienē ir 53 viesi